Zbrojní průkaz – základní příručka

Základní popis kroků k získání zbrojního průkazu:

1.
Jít na Policii ČR, oddělení pro střelné zbraně a bezpečnostní materiál podle místa svého bydliště a podat přihlášku s kolkem na 100 Kč a potvrzením zdravotní způsobilosti od doktora. Toto je důležité udělat jako první, protože následuje čekání na zkoušky 1 až 3 měsíce (dle okresu). Místa úřadoven naleznete zde: http://zbranekvalitne.cz/…vary-policie

2.
Je třeba zvolit příslušné skupiny ZP. Na výběr jsou: A-sběratelství, B-sport, C-myslivost, D-práce, E-ochrana života, zdraví nebo majetku. Většina lidí žádá o E z důvodu ochrany, k tomu určitě doporučujeme minimálně B, pro jistotu i A. Stojí to pouze 700 Kč navíc za skupinu při vydávání ZP, jinak jsou podmínky pro získání stejné. Pakliže chce někdo C, nebo D, pak už ví proč. Policie buď hned, nebo za nějakou dobu stanoví termín zkoušky.

3.
Je třeba se začít učit testové otázky. Ty se za Vás nikdo nenaučí. Ani na kurzu není v časových možnostech se jim věnovat. Každému vyhovuje jiná forma. Ale nejlepší na naučení se je dlouhodobě web http://zbranekvalitne.cz/zbrojni-prukaz/ + jejich aplikace na smartphone – můžete zvolit různé formy procházení testových otázek. Jsou lidi, kteří budou mít problém se to naučit za měsíc, jsou lidi, kteří to zvládnou za den.

4.
Ideálně 1 až 2 týdny je vhodné absolvovat praktický kurz pro získání ZP. Kurz by Vás měl připravit na praktickou část zkoušky. Tedy na bezpečnou manipulaci se zbraní a na střelbu. Kurz lze absolvovat u firem (lidí), které se tím zabývají (většinou zkušební komisaři), na střelnicích, kde se zkoušky pořádají, nebo „u kamaráda“ – ovšem zde chci varovat – i kamarád, který má zbroják 20 let (nebo možná právě ten) Vás nemusí umět připravit na současný průběh zkoušky. Nejčastěji od praktické zkoušky neúspěšně odcházejí právě lidé, kteří neabsolvovali žádný kurz a lidé, které učil kamarád.

5.
V den zkoušky buďte na místě aspoň o půl hodiny dříve. Nasajete atmosféru, komisař občas popustí pár informací, co a jak zkouší a obecně máte možnost se dozvědět ještě pár informací.

6.
Pokud úspěšně složíte zkoušku, od komisaře dostanete „potvrzení o odborné způsobilosti“. Zajděte ke svému praktickému lékaři, který Vám vydá (nebo po absolvování psychotestů vydá) potvrzení o zdravotní způsobilosti, pak se nechte vyfotit a kupte si kolky v hodnotě 700*počet skupin. Se všemi těmito podklady se vydejte znovu na své oddělení PČR, tam vyplníte žádost o vydání ZP a během 14 dnů až měsíce Vám bude vystaven.

Následuje popis jednotlivých částí zkoušky

Tento materiál si nedává za cíl být podrobným manuálem, jako spíše doplňkem pro lidi, kteří se na zkoušku chystají, aby věděli rozsah znalostí, které potřebují a měli možnost si opakovat to, co se dozví na kurzu.

Případně může sloužit i jako podklad pro „kamarády školitele“, kteří si troufnou někoho připravit. Každá věta tohoto dokumentu má svůj důležitý význam a vznikla na základě praxe zkušebního komisaře a na základě zkušeností mnoha žadatelů o zbrojní průkaz. Čtěte tedy, prosím, vše pozorně.

Ne se všemi popisovanými postupy na 100% souhlasím. Ale píši je tak, jak se nejčastěji požadují.

Zkouška odborné způsobilosti – zbraně a střelivo

Část I – písemný test

 • test ze znalostí zákona, souvisejících předpisů a zdravovědy (1–22 3 body, 23–27 2 body, 28–30 1 bod) 30 otázek, 40 minut – nutnost dosažení: A – 67 bodů, B a C – 71 bodů, D a E – 74 bodů

Zde není již co dodávat. Žadatel se prostě musí naučit cca. 500 otázek.

Část II – praktická část Praktická část zkoušky se skládá ze 2 podčástí. Předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelba na terč.

Pro bezpečnou manipulaci se zbraní neplatí jednotný postup, jak zkoušet. Proto je třeba znát několik obecných zásad:

 • Než uchopím/převezmu zbraň, musí tato směřovat bezpečným směrem
  • Každé převzetí zbraně a každé přerušení manipulace se zbraní znamená kompletní provedení kontroly, zda zbraň není nabitá (=uvedení zbraně do bezpečného stavu, =vybití zbraně, …)
 • Při veškeré manipulaci se zbraní máme prst viditelně mimo lučík a míříme bezpečným směrem
 • Zbraň odkládáme pouze ověřeně vybitou tak, aby hlavní směřovala do bezpečného prostoru
 • Při zkoušce vše konáme na pokyny komisaře, které musíme jednoznačně chápat.

Toto je obecný základ platný pro všechny zkoušky. Z těchto bodů vychází vše ostatní. Komisař by před každou částí zkoušky měl vysvětlit, jaké bude vydávat pokyny a co na jejich základě bude očekávat. Je třeba jej pečlivě poslouchat. Cokoli bude na výkladu nejasného, je třeba se zeptat. Je několik věcí, které různí komisaři zkouší různě. V textu je to označeno symbolem (?). I zde je vhodné se klidně v průběhu zkoušky zeptat, kterou z uvedených variant komisař požaduje. Uvedení zbraně do bezpečného stavu (=kontrola stavu zbraně, =vybití zbraně) Toto je natolik zásadní věc, ze které vychází veškerá další manipulace, že ji píši takto odděleně od zbytku průběhu zkoušky. Z tohoto procesu v různých drobných obměnách totiž vychází celá zkouška manipulace. Celá tato manipulace vychází z násobného přístupu k bezpečnosti, tedy: dostat ze zbraně všechny náboje, provedení kontroly všech míst, kde se náboje mohly nacházet a na závěr minimálně u pistole, ale lépe u všech zbraní rána jistoty (viz. níže)

0. Uchopit zbraň (dle obecných pravidel – prst mimo lučík, bezpečný směr)

1. Vyjmout zásobník !!! (jedna ze 3 nejčastějších chyb)

2. Nejméně 1×, ale radši vícekrát stáhnout závěr dozadu a ideálně zachytit v zadní poloze pomocí záchytu závěru

3. Vizuální kontrola nábojové komory skrz výhozí okénko

4. Vizuální kontrola šachty zásobníku skrz výhozí okénku (ideální je vidě skrz celou šachtu – bacha na úhel)

5. Tečka na konec – ideálně rána jistoty (variabilně zkušební řád umožňuje nechat závěr v zadní poloze, nebo závěr spuštěný a zajištěná pojistka, nebo závěr spuštěný a spoušťový mechanismus vypuštěný buď přes palec, nebo přes vypouštění kohoutu/spoušťového mechanismu. Jediné chybná tečka na konec je „závěr v přední poloze, spoušťový mechanismus natažen, nezajištěno !!!).

Většinu manipulace v manuálu popisuji pro pistoli.

Při manipulaci s dlouhými zbraněmi (především s malorážkou) platí naprosto stejné postupy. Jen například u brokovnice se nestahuje závěr, ale zbraň se zlamuje.

Tento postup se naučte pořádně, protože se dělá při převzetí zbraně, před rozborkou, při řešení závad i před střelbou. Je třeba se jej nejen naučit, ale i pochopit jeho smysl a logiku. Je třeba stále dodržovat základní obecná bezpečnostní pravidla.

Samotný postup při zkoušce – manipulace se zbraní

(může se lišit povely, pořadím bodů, apod… Proto je potřeba každý postup nejen umět, ale i chápat)

1. Komisař vás dovede ke stolečku, stanoví bezpečný směr a vydá pokyn k převzetí zbraně (a kontrole stavu – i pokud nevydá pokyn ke kontrole stavu, k převzetí zbraně kontrola jejího stavu patří – viz obecné pokyny). Při tomto požadavku provedete přesně to, co je uvedeno v popisu “uvedení zbraně do bezpečného stavu”. Zbraň následně buď odložíte, nebo čekáte na další povely komisaře. Tip pro manipulaci – pokud taháte závěr dozadu, tak dopředu jej “prostě pusťte” – nesnažte se jej rukou brzdit v pohybu dopředu.

2. Komisař vydá pokyn k rozborce zbraně v rozsahu její pro čištění. Po tomto pokynu provedete opět kontrolu zbraně a zbraň rozeberete (pistole CZ 75: ryska na rysku, vytlačit čep, stáhnout závěr dopředu, vyjmout pružinu s vodící tyčkou, vyjmout a prohlédnout průchodnost hlavně; malorážka se rozebírá pomocí stlačení spouště dozadu či dopředu a vysunutí otevřeného závěru; u brokovnice je potřeba v zavřeném stavu demontovat podpažbí, a s vychýlenou rozbornou pákou zlomit zbraň)

3. Komisař vydá pokyn ke složení zbraně. Vezmete hlaveň a provedete kontrolu její průchodnosti. Vložíte do závěru. Do vratné pružiny vložíte vodící tyčku, toto celé do závěru a opřete o hlaveň. Závěr s hlavní nasunete do zbraně, risku na risku a zasunete čep zleva). Následně provádíte kontrolu funkčnosti zbraně! – nejméně 1× stáhnete a pustíte závěr (kontrola, že to drží pohromadě a na závěr stisknete spoušť (kontrola funkčnosti spoušťového mechanismu).

4. Komisař vydá pokyn k natažení kohoutu a jeho bezpečnému vypuštění.(?) (toto může požadovat na ozub nebo na závěr – je třeba vědět, zda-li preferuje jednu z těchto variant a tu udělat.) Natáhněte tedy kohout do zadní polohy, palcem slabé ruky stlačte kohout dozadu, abyste citili, že jej máte pod kontrolou, stiskněte spoušť a s palcem slabé ruky jděte s kohoutem dopředu. Pokud spouštíte na bezpečnostní ozub, dejte po chvíli spouštění prst ze spouště a dokončete popuštění kohoutu do místa, kde se zastaví o ozub. Pokud spouštíte až na závěr, držte spoušť celou dobu. V závěrečné fázi budete muset palec na kohoutu opatrně dostat z prostoru mezi kohoutem a závěrem. Ideálně využít zdrsnění na horní straně kohoutu a vytočit palec přes něj.

5. Komisař vydá pokyn k nabití zbraně, provedení výstřelu a zahlásí něco ve smyslu, že nevyšla žádná rána – došlo tedy k závadě typu selhač. Před nabytím kontrola stavu zbraně, nabít, provést výstřel. POČKAT 30 SEKUND (kvůli možnosti opožděné aktivace zápalky) a provést VYBITÍ ZBRANĚ. Naťuklý náboj značí vadu náboje, odevzdá se správci střelnice k likvidaci. Nenaťuklý náboj značí chybu zbraně.

6. Komisař vydá pokyn k nabití zbraně, provedení výstřelu a zahlásí něco ve smyslu, že vyšla slabá rána. Před nabytím kontrola stavu zbraně, nabít, provést výstřel. POČKAT 30 SEKUND (údajně kvůli možnosti opožděné aktivace prachu) a provést VYBITÍ ZBRANĚ ale bez rány jistoty (?) (opět je lepší se na to komisaře zeptat, co v tuto chvíli požaduje), místo rány jistotu spustit kohout na ozub, provést rozborku zbraně a prohlédnout hlaveň, nezůstala-li po slabém výstřelu neprůchodná. Je-li průchodná, složit. Je-li neprůchodná, nechat opravit puškaře.

7. Komisař předá zbraň ve stavu, že v prostoru mezi zásobníkem, nábojou komorou a výhozím okénkem jsou 2 náboje – zádržka. Zde není třeba čekat 30 sekund. Provede se klasické “vybtí zbraně”. Ještě se může stat, že tam nejsou 2 náboje, ale že je 1 náboj/nábojnice v komoře, ale závěr není úplně doražen. Zde stačí po vyjmutí zásobníku stáhnout závěr dozadu a pustit, vytahovač přeskočí přes náboj a při dalším stažení jej vytáhne.

8. Komisař řekne, že do cílového prostoru Vám vstoupila osoba. Nutno říct, že toto nemá 1 správné jasné řešení. Že jen obecně lze říct, že je potřeba mířit jinam, než je ta osoba, ale nmířit na nikoho dalšího… Tedy zamířit do nejméně nebezpečného směru, zajistit bran, pokud to jednoduše umožňuje a následně situaci řešit (řvát na osobu, zařvat STOP k ukončení střelby ostatních kolem mě apod… Dle situace.)

Komisař by se obecně neměl při zkouškách moc ptát na teorii. Když už to dělá a nutí Vás hledat třeba zkušební značky, je to hlavně proto, že sleduje, zda-li manipulujete bezpečně než to, zda je najdete.

Přesto jsou otázky, které dávají smysl (znalost hlavních částí zbraně, ovládacích a bezpečnostních prvků apod…)

Pro dlouhé zbraně platí v podstatě TOTÉŽ, jen se to dělá fyzicky maličko jinak, což plyne z konstrukce těch zbraní.

Naučte se ovládat všechni 3 typy zbraní a nechte si i ukázat více různých modelů (krome CZ 75 třeba i 70 a 83, či Glock).

Samotný postup při zkoušce – střelba

V případě, že děláte zkoušku pouze na skupiny C, AC, BC, ABC – budete stříle pouze dlouhými zbraněmi.
V případě, že děláte A, B nebo AB, bude střílet buď pistolí na 10m, nebo malorážkou na 25m.
V případě, že neděláte C, ale děláte buď D nebo E, tak bez ohledu na ostatní skupiny střílíte jen pistolí na 10/15m.
V případě, že děláte C a děláte ještě D nebo E, střílíte všemi zbraněmi. Pokud střílíte malorážkou, nezapomeňte použít oporu na zbraň. Při té nervozitě u zkoušky Vám hodně pomůže.

V případě pistole se soustřeďte především na úchop a postoj vycházející z přirozenosti, zbraň obepínejte pevně, ale ne křečovitě a soustřeďte se na srovnání mířidel a na to, abyste pak stříleli POUZE ukazovákem silné ruky, abyste nemačkali celé ruce a tím nestrhávali.

Času na střelbu je opravdu hodně. V podstatě se dá říct, že to nelze nestihnout. Pokud budete cítit, že Vás bolí ruce, s prstem mimo spoušť a se zbraní mířící bezpečným směrem klidně ruce stáhněte k tělu, vydýchejte se a pokračujte za pár sekund.

Hlavně pořádně poslouchejte komisaře, jaké dává povely a co po nich chce vidět. Nesahejte na zbraň a nestřílejte dřív, než komisař vydá pokyn.

Co by měl říct komisař a pokud to neřekne, na co se ho zeptat:

 • Rána jistoty – ANO/NE/kdy ANO/kdy NE – se kterou zbraní při jakých typech manipulace

Zvláště u závady typu „slabý výstřel“ existují pitomci, kteří zde vyhazují za ránu jistoty (chtěl bych vidět, jak budou tento požadavek aplikovat u nejrozšířenější pistole na světě – Glock)

 • Úhel – jednak kde je přesně bezpečný úhel pro manipulaci
 • Je-li je potřeba jej dogmaticky dodržovat i bezprostředně po kontrole stavu zbraně – např. při rozborce
 • Způsob odkládání zbraně – jestli stačí zaručeně vybitá nebo jestli pistole se staženým závěrem (brokovnice určitě radši zlomená a malorážka otevřená bez zásobníku)
 • Řešení závad při zkoušce manipulace – zda-li chce, abychom závadu i hlásili nebo rovnou odstraňovali (závady, které vzniknou při střelbě vždy povinně odstraňuje komisař)
 • Zda-li trvá na 30s prodlevy i u „podezřelého/sla­bého“ výstřelu
 • Zda-li chce, aby součástí „uvedení zbraně do bezpečného stavu“ = „vybití“ byl vypáskován i zásobník
 • … pokud někoho něco napadne, napište mi, dopíšu to sem.

Souhrn důležitých odkazů pro přípravu:
http://zbranekvalitne.cz/zbrojni-prukaz/ – nejlepší souhrn informací o zbrojním průkazu v ČR
http://zbranekvalitne.cz/…a-o-zbranich – nauka o zbraních
http://zbranekvalitne.cz/…a-o-strelivu – nauka o střelivu
http://zbranekvalitne.cz/…-se-zbranemi – popis praktické manipulace
http://zbranekvalitne.cz/…vary-policie – vyhledání vašeho útvaru Policie pro zbraně
http://zbranekvalitne.cz/strelecka-mapa – mapa střelnic (abyste věděli, kam jít), obchodů a Policie ČR
http://zbranekvalitne.cz/…iewtopic.php?… – reálné zkušenosti lidí ze zkoušek
http://www.kops.cz (info@kops.cz, tel: 773 759 666 – ne SMS) – profesionální přípravy na zbrojní průkaz
http://www.google.com – tam najdete všechno, co nenajdete jinde :-) Až budete mít zbroják, bude se Vám hodit:
http://www.gunlex.cz – spolek bojující za práva držitelů zbraní, připomínkování zákonů
http://www.loslex.cz – sportovní disciplína, která se nejvíce blíží přípravě na použití zbraně v rámci nutné obrany

Pár pomůcek k otázkám na zbroják:

a) Lhůty – obecně já jako fyzická osoba mám na všechno 10 pracovních dní,Policie 1 měsíc,výjimky: cizinec má vývoz zbraně 5 dní od nákupu, dědictví 2 měsíce (v odpovědích nejkratší), když přijdu o zbroják, nebo něco v tom smyslu a zbraně leží na Polici, mám 6 měsíců na prodej nebo předání obchodníkovi. Povolení nákupu platí rok. Zbroják platí 10 let, Dčkaři na půlce musí donést zdravotní způsobilost, při žádosti o zbroják platí zdravotní posudek 3 měsíce, odborný rok, praktickou zkoušku lze opakovat do 3 měsíců, platnost zbrojního průvodního listu 3 měsíce, nálezy jsou „neprodleně“,

b) Rozdělení zbraní: A – Samočinné, pozměněné, maskované, zákeřné, nástrahová zařízení, nevyrobené z kovu, plynové a expanzní nedovoleného provedení, tlumiče, noktovizory, lasery, střelivo výbušné, šokové, zápalné, munice (granáty apod…)

B – Všechny krátké (a všechny s okraj. zápalem do 280mm), dlouhé samonabíjecí na více než 3 náboje nebo to omezení není zaručeno, brokovnice (hladký vývrt) s lavní pod 600mm, samonabíjecí se vzhledem samočinných, signální na náboje >16mm

C – S okraj. Zápalem 280mm a víc, plynové zbraně do nad 16J (mimo painballu), perkusy na více než 2 rány (perkusní revolvery)

D – Historické, flobert do 7.5J, perkusy do 2 ran, mechanické nad 150N, znehodnocené, neaktivní střelivo

c) V podstatě všechno řeší s člověkem „příslušný útvar policie“, a všechno vydává Policie (nikoliv ministerstvo nebo někdo jiný) až na výjimky: nález se nenosí na PČR, nýbrž hlásí každému policajtovi, zkušebního komisaře řeší vnitro – to vykonává státní správu v oblasti zbraní. Nošení na zábavách a výstavy se řeší s policií příslušné k místu akce. I informační systém řeší policie.

d) Zbroják obecně od 21, B a C od 18 (člen SSK od 15, žák zemědělky od 16),

e) Trest 12let a víc = nikdy ZP, 5let a víc=20 let bez ZP, 2–5 let=10let bez ZP, do 2let=5let bez ZP

f) Spolehlivost – obecně v posledních 3 letech neudělat 2 a víc přestupků v určitém úseku

g) Pojmem „nový zbroják“ se myslí zbroják vydávaný někomu, kdo prodlužuje

h) Zbrojní průkaz buďto zanikne, nebo ho policie odejme, nebo rozhodne o zaniknutí ci odnětí (slovíčkaření)

i) ZP: A sběratel, B sport, C myslivec, D služba, E civil nošení – neplést skupiny ZP a skupiny zbraní !!!

j) Často jsou otázky, kde je odpověď: je povinen zabezpečit zbraň/střelivo kat……… A místo teček jsou písmena. Špatné odpovědí mají nesmyslná písmena.

k) Jak jsou někde zápalky a prach, je tam 3 kila prachu a 10.000 zápalek

l) Držitelé licence mají na jmenování a vnitřní změny obecně 30 dní, na fyzické předávání třeba zbraní a hlášení policii pak 10 dní

m) Do trezoru patří 10 a více zbraní, do trezorové místnosti 20 a více – nenabitých; Do 10 patří do trezorové skříně

n) Fyzické osoby se dopouštějí přestupku, právnické správního deliktu

o) Krátká – buď hlaveň do 30cm, nebo délka do 60cm, nebo obojí… Dlouhá – jakákoli nekrátká

p) Jakmile je otázka na trezory, je to vždy ta nejvyšší třída. Buď třída A nebo třída I. Je-li v možnostech I i A, pak je to I.

q) Mříže jsou z 10mm prutů do 13cm od sebe

r) Pokud je otázka, co něco stanovuje a odpovědi nařízení vlády vs. vyhláška vs.. … je to zpravidla nařízení vlády

s) Názvy zbraní jsou povětšinou logicky jasné, jen nápověda (větná stavba odpovědi souvisí s pojmem):

BROKOVÝ TROJÁK – odpověď začíná „zbraň se 3 brokovými hlavněmi…“
DVOJÁKOVÝ TROJÁK – „zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je…“
TROJÁK – „zbraň se třemi hlavněmi …“
TROJÁČEK – má jednu malorážkovou hlaveň (název=zdrobnělina)
TROJČE – malorážková hlaveň nebo hlaveň malé ráže (zdrobnělina, ale ne tak velká)
ČTYŘČE – „zbraň se čtyřmi hlavněmi…“
DVOJÁK – ten (s kulema) – kulovnice (2 hlavně vedle sebe)
DVOJKA – ta (spousta drobných problémů) – ta brokovnice (2 hlavně vedle sebe)
KOZLICE – 2 hlavně nad sebou (kulová kulové, broková brokové kulobroková 1 a 1)
KULOVÝ TROJÁK – „dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi“

(pomůcky se týkají testových otázek do 31.7.2017 – 90% nových otázek je stejných, časem upravím i tuto stranu).

(autor: Jan Korecký, zkušební komisař v oboru zbraně a střelivo)

VAROVÁNÍ!
Právě vstupujete na stránky skupiny Heart Warrior.

Tato skupina si dává za cíl spojovat lidi se stejnými zájmy, kterými jsou: střelectví, zbraně, historie, aktuální dění v oblastí vojenství a celkově události, které hýbou světem. Proto se na následujících stránkách můžete setkat s články, fotografiemi a videi, které svým charakterem mohou být pro některé jedince znepokojující.

Zvažte tedy, zda-li opravdu chcete pokračovat v prohlížení stránek Heart Warrior.

(Prohlašujeme, že svou činností nepropagujeme žádné hnutí ani politické názory potlačující svobody jednotlivců, či skupin.)